Desglossament de la nostra facturaEl Servei Municipal de Subministrament d'Aigua Potable i Clavegueram Mercadal emet una factura trimestral, dividint l'any natural del consum en quatre períodes de 90 dies aproximadament.

A continuació i amb la finalitat de facilitar la comprensió dels conceptes, es mostra una factura model, de manera que desplaçant-se amb el ratolí sobre els diferents camps de la factura, podrà veure la descripció dels mateix.

** Totes les dades de client i consums que apareixen a continuació són ficticis, no corresponen doncs a cap client real **

factura
Dades de comunicació directa amb el Servei
Número de factura i data d'emissió de la mateixa
Dades de comunicació directa amb l'usuari
Període lliure de pagament voluntari, empresa emissora de la factura i import total a pagar
Informació per al seu interès
Nombre de contracte i principals dades del mateix: Titular, adreça de subministrament, NIF / CIF i població
Publicació oficial de les tarifes aplicades en els conceptes facturats
Dades de facturació: Període de consum, nombre i calibre del comptador de mesura, lectures de comptador inicial i final del període i data, consum total a facturar, tipus de consum calculat (real o estimat), nombre de dies reals de consum en el període, tarifa aplicada i nombre d'usuaris o diferents usos del consum
Gràfic de l'historial de consum i ràtios de consum i import diaris durant el període facturat
Desglossament de l'import facturat per conceptes variables segons blocs de consum, preu i import, d'acord amb les tarifes oficials, tant del volum d'aigua potable subministrat i registrat pel comptador, com el de abocament a la xarxa de sanejament (igual al subministrat)
Els blocs de consum i preus dels mateixos, són calculats de manera que, amb l'objectiu d'incentivar un consum responsable de l'aigua i penalitzar un consum excessiu, s'apliquen preus més econòmics com menor és el volum d'aigua consumida durant el període de facturació .
Vostè pot consultar les tarifes aplicades segons el lloc de subministrament
Resum de facturació del període corresponent al Servidio Municipal de Proveïment i Sanejament per conceptes fixos i variables. Les quotes fixes, igual que les variables estan regulades segons marquen les tarifes oficials.
Aquestes quotes es facturen en concepte de manteniment de la vigència del contracte i disponibilitat del servei. La quantitat de quotes fixes a pagar coincideix amb el nombre total d'usuaris abastits des del punt de subministrament o del nombre total dels diferents usos a què es destina l'abastament.
D'altra banda es diferencien quotes en funció a l'activitat a la qual es destina el subministrament (Domèstica, comercial, industrial o obres)
Vostè pot consultar les tarifes aplicades segons el lloc de subministrament
Facturació corresponent al cànon de sanejament aplicat pel Govern Balear en concepte de tot el concernent a depuració d'aigües.
Igual que el Servei Municipal, la facturació consta d'una part fixa en funció del nombre d'usuaris i activitat econòmica dels mateixos i una part variable amb preu de consum únic del volum d'aigua consumida.
El Servei Municipal d'aigües realitza la tasca de recaptador d'aquest cànon i després és transferit a les arques del Govern Balear.
Vostè pot consultar les tarifes aplicades per conceptes en tarifes del Govern
Informació per al seu interès
Diferents maneres de liquidar l'import de la factura:

a. Domiciliació bancària
b. En efectiu a les nostres oficines
c. Transferència bancària
d. Ingrés directe en compte
Import total a pagar

Si vols rebre una còpia de la factura segons el model visualitzat a la seva adreça de correu electrònic pot fer-ho omplint el formulari de sol · licitud de còpia de factura, a l'oficina virtual.


-Formes de pagament de factures

Vostè té diverses opcions per poder liquidar les factures de subministrament d'aigua:

- En efectiu a les nostres oficines d'Atenció al client.
- Mediantedomiciliación bancària.
- Mitjançant una transferència bancària o ingrés directe en el nostre número de compte de la Banca March 0030 2076 92 0001070271, afegint com referència el seu número de contracte.